Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 14.039 | Tổng số nhận về: 99.845
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 19/10/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức21251051912644
2  Văn phòng Bộ60664451450580
3  Vụ Hợp tác quốc tế3508941244
4  Trung tâm Thông tin27421592433
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế60469827586
7  Vụ Chính quyền địa phương30248705172
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức15218241976
10  Vụ Tiền lương52931683697
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ44636294075
12  Vụ Cải cách hành chính15330813234
13  Vụ Pháp chế72837904518
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính22315341757
15  Vụ Tổng hợp32225902912
16  Vụ Công tác thanh niên44018882328
17  Vụ Tổ chức cán bộ60520892694
18  Thanh tra Bộ57550695644
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương000
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước98089
22  Học viện Hành chính Quốc gia000
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước51558609
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội000
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước72576648
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000