Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 25.399 | Tổng số nhận về: 141.975
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 18/12/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức28331320216035
2  Văn phòng Bộ108066261273418
3  Vụ Hợp tác quốc tế58814232011
4  Trung tâm Thông tin48830523540
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế12191042311642
7  Vụ Chính quyền địa phương96368317794
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức29829463244
10  Vụ Tiền lương101048815891
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ71047645474
12  Vụ Cải cách hành chính22442094433
13  Vụ Pháp chế143856527090
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính41121022513
15  Vụ Tổng hợp70438374541
16  Vụ Công tác thanh niên89928193718
17  Vụ Tổ chức cán bộ118336934876
18  Thanh tra Bộ119172108401
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương55149204
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước24141165
22  Học viện Hành chính Quốc gia132033
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước1009561056
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội82028
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước22110021223
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000