Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 6.487 | Tổng số nhận về: 76.627
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 24/03/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức112587599884
2  Văn phòng Bộ27563448337239
3  Vụ Hợp tác quốc tế186601787
4  Trung tâm Thông tin1417261740
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế26651875453
7  Vụ Chính quyền địa phương14038904030
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức10214511553
10  Vụ Tiền lương25921842443
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ23426772911
12  Vụ Cải cách hành chính10220172119
13  Vụ Pháp chế37230073379
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính8712051292
15  Vụ Tổng hợp13420182152
16  Vụ Công tác thanh niên14815211669
17  Vụ Tổ chức cán bộ22115151736
18  Thanh tra Bộ27139704241
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương102737
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước45862
22  Học viện Hành chính Quốc gia11415
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước40159199
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội01717
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước2112114
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11011
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000