Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 26.816 | Tổng số nhận về: 145.530
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 19/03/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức28921340116293
2  Văn phòng Bộ113406429975639
3  Vụ Hợp tác quốc tế70114532154
4  Trung tâm Thông tin72530993824
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế13061071712023
7  Vụ Chính quyền địa phương104070408080
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức30230133315
10  Vụ Tiền lương109350136106
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ72848885616
12  Vụ Cải cách hành chính23443394573
13  Vụ Pháp chế151458097323
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính45321642617
15  Vụ Tổng hợp72539154640
16  Vụ Công tác thanh niên92129303851
17  Vụ Tổ chức cán bộ121738145031
18  Thanh tra Bộ123374718704
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương132134
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước64248
22  Học viện Hành chính Quốc gia617
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước10110001101
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội92029
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước24410501294
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000