Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 9.592 | Tổng số nhận về: 85.851
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 01/05/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức1553952011073
2  Văn phòng Bộ41443833642480
3  Vụ Hợp tác quốc tế2687341002
4  Trung tâm Thông tin1918691888
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế38758806267
7  Vụ Chính quyền địa phương21342814494
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức12416071731
10  Vụ Tiền lương39025312921
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ33829723310
12  Vụ Cải cách hành chính12323852508
13  Vụ Pháp chế53133253856
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính13013241454
15  Vụ Tổng hợp19622732469
16  Vụ Công tác thanh niên24016761916
17  Vụ Tổ chức cán bộ40617202126
18  Thanh tra Bộ38044784858
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương173451
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước56570
22  Học viện Hành chính Quốc gia11516
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước43341384
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội01717
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước71437508
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000