Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 13.942 | Tổng số nhận về: 99.130
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 24/06/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức21171046812585
2  Văn phòng Bộ60054413350138
3  Vụ Hợp tác quốc tế3498891238
4  Trung tâm Thông tin27421512425
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế59369257518
7  Vụ Chính quyền địa phương30048215121
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức15118131964
10  Vụ Tiền lương52931333662
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ43836044042
12  Vụ Cải cách hành chính15330573210
13  Vụ Pháp chế72137654486
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính21415191733
15  Vụ Tổng hợp31525752890
16  Vụ Công tác thanh niên43818772315
17  Vụ Tổ chức cán bộ60020822682
18  Thanh tra Bộ57049975567
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương264975
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước98089
22  Học viện Hành chính Quốc gia21618
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước51555606
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội21820
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước72572644
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000