Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 25.997 | Tổng số nhận về: 139.799
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 28/05/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức28921341216304
2  Văn phòng Bộ113436437975722
3  Vụ Hợp tác quốc tế70114542155
4  Trung tâm Thông tin72531003825
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế13061073012036
7  Vụ Chính quyền địa phương104070438083
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức30230163318
10  Vụ Tiền lương109350246117
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ72848995627
12  Vụ Cải cách hành chính23443404574
13  Vụ Pháp chế151458087322
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính45321692622
15  Vụ Tổng hợp72539174642
16  Vụ Công tác thanh niên92129313852
17  Vụ Tổ chức cán bộ121738175034
18  Thanh tra Bộ39715361933
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương204262
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước107888
22  Học viện Hành chính Quốc gia9312
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước10110001101
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội92029
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước24410501294
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000