Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 27.170 | Tổng số nhận về: 141.985
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 24/08/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức28901344716337
2  Văn phòng Bộ113176468075997
3  Vụ Hợp tác quốc tế70114622163
4  Trung tâm Thông tin57625323108
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế13001077912079
7  Vụ Chính quyền địa phương104270698111
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức30130263327
10  Vụ Tiền lương109050316121
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ72849245652
12  Vụ Cải cách hành chính23343544587
13  Vụ Pháp chế151358387351
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính45521772632
15  Vụ Tổng hợp72539274652
16  Vụ Công tác thanh niên92129423863
17  Vụ Tổ chức cán bộ120638355041
18  Thanh tra Bộ97536234598
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương3197128
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước1788105
22  Học viện Hành chính Quốc gia101121
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước7056801385
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội9615
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước41214261838
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000