Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 26.467 | Tổng số nhận về: 139.063
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 21/09/2018

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức28931344516338
2  Văn phòng Bộ113466463775983
3  Vụ Hợp tác quốc tế70114602161
4  Trung tâm Thông tin32611431469
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế13051077112076
7  Vụ Chính quyền địa phương104170698110
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức30230253327
10  Vụ Tiền lương109350296122
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ72849225650
12  Vụ Cải cách hành chính23443494583
13  Vụ Pháp chế151458337347
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính45521752630
15  Vụ Tổng hợp72539264651
16  Vụ Công tác thanh niên92129403861
17  Vụ Tổ chức cán bộ121738345051
18  Thanh tra Bộ79429633757
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương3192123
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước1488102
22  Học viện Hành chính Quốc gia101121
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước6176171234
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội9615
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước178697875
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000