Thông tin gửi nhận của Bộ Nội vụ
Tổng số gửi đi: 21.469 | Tổng số nhận về: 66.750
  Thống kê tổng số: 27 đơn vị đến ngày: 25/04/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Vụ Công chức - Viên chức222443626586
2  Văn phòng Bộ84942656835062
3  Vụ Hợp tác quốc tế4518751326
4  Trung tâm Thông tin57521452720
5  Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ000
6  Vụ Tổ chức - Biên chế76051545914
7  Vụ Chính quyền địa phương104240745116
8  Văn phòng Công đoàn Bộ000
9  Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức26215901852
10  Vụ Tiền lương62523853010
11  Vụ Tổ chức phi chính phủ50019882488
12  Vụ Cải cách hành chính18021052285
13  Vụ Pháp chế128830344322
14  Vụ Kế hoạch - Tài chính3428901232
15  Vụ Tổng hợp70818092517
16  Vụ Công tác thanh niên83412402074
17  Vụ Tổ chức cán bộ115327623915
18  Thanh tra Bộ97236234595
19  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương3197128
20  Ban Tôn giáo Chính phủ121931
21  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước1788105
22  Học viện Hành chính Quốc gia101121
23  Viện Khoa học tổ chức nhà nước6966801376
24  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội9615
25  Tạp chí Tổ chức nhà nước28312331516
26  Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức11213
27  Văn phòng Đảng ủy Bộ000